Oromo

Amantii Kiristyaanaa Haaqayyabannu

Tajaajila Kiristiyaanaa Maganaanyaa Bizuhaan Barumsa Alaalaa kan macaafa qulqulluufi waltahiinsa W.W. Makaan Iyyasus Itoophiyaa waliin kan hojjetamu. Mata duree ” Amantii Kiristiyaanaa Haaqayyabannu” jedhamuun barumsa alaalaa macaafa qulqulluu kutaa isa jalqabaa kana hirmaachuudhaaf waan qophooftaniif gammachuutu nutti dhagayama. Yeroon barumsa kanaaf qooddan ija-qabeessa akka ta’us kadhanna keenyaadha. Barumsi kun gooftaarratti amantii keessan kan jabeessu sagalee Waaqayyootti amanamummaafi ga’umssa keessan akka guddatu gochuudhaan mataafi fiixaan baasaa amantii keenya isa ta’e gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin caala akka beektan akkasumas akka itti dhiyaattan isin gargaara jennee amanna. Barumsi Ittifufiinsa qabu kun mata duree shan qaba. Innis,

  • Barumssa 1ffaa – Kiristiyaanummaan maali?
  • Barumssa 2ffaa – Kitaabota Qulqulluu
  • Barumssa 3ffaa – Waaqayyo Eenyuu?
  • Barumssa 4ffaa – Jalqabatti
  • Barumssa 5ffaa – Garaagarummaa Ergamootaafi hafuurota xura’aa

Barumsicha jalqabaa hanga xumuraatti hordofee kan xumuree waraqaa ragaa ni argata

Let’s Study The Christian Faith

Christian Ministry Magananya Bizuhaan distance education of the Holy Bible in cooperation with E.E.C.M.Y lesson entitled “Let’s Study the Christian Faith” and We are glad to see you are ready to participate in the first lesson of this teaching. It is our prayer that time you allocated for this lesson to be fruitful. This teaching will strengthen your faith in the Lord in the Word of God by strengthening your loyalty and efficiency for the author and perfecter of our faith, our Lord Jesus Christ. We believe it will help you to know and approach Him more. This continuing education has five topics. These are,
  • Lesson 1 – What is Christianity?
  • Lesson 2nd – The Holy Bible
  • Lesson 3rd – Who is God?
  • Lesson 4th – In the beginning
  • Lesson 5th – The difference between Angels and evil spirits
Certificate of completion of the course will be issued for those who finish the whole course.